Aloite puoluekokoukselle: Elämäntaitojen opettamiselle varattava oma oppituntiresurssi perusopetuksen vuosiluokille 1-6

29.03.2022

Aloite Kokoomuksen Kalajoen puoluekokoukselle 10.-12.6.2022


Elämäntaidot ovat perustaitoja, jotta tulemme toimeen itsemme ja toisten kanssa elääksemme mahdollisimman tasapainoista elämää. Keskeisiä elämäntaitoja ovat mm. tunne- ja vuorovaikutustaidot, turvataidot, taloustaidot sekä työelämätaidot.

Tällä hetkellä tunne- ja turvataitojen opettaminen on sisällytetty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) laaja-alaisiin osaamisalueisiin, jolloin niiden opettamiselle ei ole omaa oppituntiresurssia. Alakouluissa (vuosiluokat 1-6) taloustaitojen opettamista tapahtuu pääasiassa 4.-6. -vuosiluokilla yhteiskuntaopin oppiaineessa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin toteuttaman opetussuunnitelmauudistuksen arvioinnin mukaan nykyinen esi- ja perusopetuksen tuntijako ei edistä riittävästi laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista tai opetuksen kehittämistä. Kuntien ja koulujen opetussuunnitelmat voivat eriytyä vaarantaen koulutuksellista tasa-arvoisuutta. Siten nykyistä selkeämmin olisi ratkaistava, miltä osin opetussuunnitelmaan sisältyvät asiat on ohjattava kansalliselta tasolta siten, että ne varmistavat perusopetuksen riittävän yhtenäisyyden.

Tutkimusten mukaan suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointi on heikentynyt selvästi parin edellisvuoden aikana muun muassa Covid 19 -pandemian ja muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi. Tutkimustulokset osoittavat, että tunnetaitojen opettaminen vahvistaa lasten ja nuorten sosioemotionaalista kompetenssia eli tunne-elämän tasapainoa ja kokonaisvaltaista kykyä ja siten suojaa lapsia ja nuoria riskikäyttäytymiseltä ja syrjäytymiseltä. 

Elämäntaitojen tavoitteellinen opettaminen tukee ja vahvistaa oppilaiden oman elämän hallintaa. Koulussa niiden opettamiseen tulee olla riittävästi aikaa. Siten perusopetuksen opetussuunnitelmaa tulee uudistaa mahdollisimman pian varaamalla vuosiluokille 1-6 oma tuntiresurssinsa Elämäntaitojen opettamiseen. Myös opettajien ammattijärjestö OAJ on esittänyt vastaavanlaisia näkemyksiä lokakuussa 2020. 


Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että Elämäntaitojen opettamiseen saadaan perusopetuksen vuosiluokille 1-6 oma oppituntiresurssi.


Itä-Turun Kokoomusnaiset